Privacybeleid

Laatst gewijzigd op 4 mei 2020

Privacy verklaring The big graphic house

The big graphic house, gevestigd aan Aletta Jacobsstraat 5 5142pl Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

thebiggraphichouse.nl
Aletta Jacobsstraat 5
5142PL Waalwijk
06-28 37 96 49

Jimmy de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van The big graphic house hij/zij is te bereiken via info@thebiggraphichouse.nl.

Definities privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt er gebruik gemaakt van grafische termen:

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de ontwerper de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van grafische werkzaamheden. De opdrachtgevers worden door The big graphic house ‘bezoekers’ genoemd.
 • De ontwerper: een natuurlijk persoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande aanvraag heeft uitgebracht. De ontwerpers worden door The big graphic house ‘bewoners’ genoemd.
 • Opdracht: een geaccepteerde aanvraag door de ontwerpers betreffend uitvoering van grafische werkzaamheden. De opdracht start bij betaling door de opdrachtgever van de toegestuurde factuur.

Persoonsgegevens die wij verwerken

The big graphic house verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (niet verplicht)
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Portfolio
 • btw-nummer
 • Adres gegevens
 • Ontwerper en opdrachtgever
 • Opdrachtgever
 • Ontwerper
 • Ontwerper en opdrachtgever
 • Ontwerper en opdrachtgever
 • Ontwerper
 • Ontwerper
 • Opdrachtgever
 • Opdrachtgever

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thebiggraphichouse.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The big graphic house verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om de ontwerper toonbaar te maken op de website
 • Om de website te verbeteren

Geautomatiseerde besluitvorming

The big graphic house neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The big graphic house) tussen zit. The big graphic house gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The big graphic house bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • The big graphic house bewaart de personalia van de ontwerper voor onbepaalde tijd. De personalia van de ontwerper wordt gebruikt voor de plaatsing op het platform. De gegevens zijn essentieel voor deze plaatsing. De gegevens worden bewaard, zodat The big graphic house ten alle tijden beschikt over deze gegevens. De personalia wordt gedeeltelijk vrijgegeven op het platform, de ontwerper is zich hier bewust van.
 • The big graphic house bewaart de personalia voor een onbepaalde tijd. De personalia van de opdrachtgever is van belang voor de uitvoering van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever worden gedeeld met de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht. De gegevens worden tijdens de opdracht bewaart, vanwege de controle op de uitvoering van de opdracht. Het e-mailadres en de naam van de opdrachtgever worden gedeeld met de ontwerper die de grafische werkzaamheden gaat uitvoeren voor de opdrachtgever.
 • The big graphic house bewaart het telefoonnummer van de ontwerper voor een onbepaalde tijd. Het telefoonnummer van de ontwerper is essentieel ter communicatie met de ontwerper voor opdrachten of tijdens de uitvoering van opdrachten. De gegevens worden bewaard, zodat The big graphic house ten alle tijden beschikt over deze gegevens.
 • The big graphic house bewaart het telefoonnummer van de opdrachtgever voor een onbepaalde tijd. Het telefoonnummer van de opdrachtgever is essentieel ter communicatie. The big graphic house heeft dan de mogelijkheid om de opdrachtgever telefonisch te bereiken over de (uitvoering) opdracht(en). Het e-mailadres wordt niet gedeeld met de ontwerper die de grafische werkzaamheden gaat uitvoeren voor de opdrachtgever.
 • The big graphic house bewaart het e-mailadres van de ontwerper voor een onbepaalde tijd. De personalia van de ontwerper wordt gebruikt voor de plaatsing op het platform. Het e-mailadres is essentieel ter communicatie met de ontwerper voor opdrachten of tijdens de uitvoering van opdrachten. De gegevens worden bewaard, zodat The big graphic house ten alle tijden beschikt over deze gegevens.
 • The big graphic house bewaart het e-mailadres van de opdrachtgever voor een onbepaalde tijd. Het te-mailadres van de opdrachtgever is essentieel ter communicatie. The big graphic house heeft dan de mogelijkheid om de opdrachtgever telefonisch te bereiken over de (uitvoering) opdracht(en). Het e-mailadres wordt gedeeld met de ontwerper die de grafische werkzaamheden gaat uitvoeren voor de opdrachtgever.
 • The big graphic house bewaart de bankgegevens van de ontwerper voor een onbepaalde tijd. De ontwerper kan ten alle tijden een verzoek indienen om de bankgegevens te verwijderen. Dit kan alleen als de ontwerper niet meer actief is op het platform. De bankgegevens van de ontwerper zijn essentieel ter uitbetaling van de uitgevoerde opdrachten door de ontwerper. De gegevens worden bewaard, zodat The big graphic house ten alle tijden beschikt over deze gegevens.
 • The big graphic house verzamelt het portfolio van de ontwerper tijdens de aanmeldingsprocedure. De portfolio wordt verzameld om de ontwerper te beoordelen. De portfolio wordt vrijgegeven op het platform, de ontwerper is zich hier bewust van.

De meeste persoonsgegevens blijven voor een onbepaalde tijd in bezit van The big graphic house, omdat deze persoonsgegevens belangrijk zijn voor de administratie van de organisatie. Als een ontwerper niet meer actief is op het platform, wordt deze ontwerper op non-actief gezet, maar de gegevens blijven bewaard. De persoonsgegevens worden opgeslagen in de database van The big graphic house (AES-256 encryptie)

Wie ontvangt en verwerkt de persoonlijke gegevens?

De persoonsgegevens worden automatisch verwerkt in de database. Deze persoonsgegevens worden geordend in de database van The big graphic house. De database is AES-256 encryptie beveiligd. De werknemers van The big graphic house kunnen de gegevens inzien en bewerken.

Delen van persoonsgegevens met derden

The big graphic house verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The big graphic house blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De gegevens van de ontwerper worden gepubliceerd op de website op zijn/haar persoonlijk profiel. De ontwerper is hier zich bewust van. Het e-mailadres en de (bedrijfs)naam van de opdrachtgever worden gedeeld met de ontwerper bij uitvoering van grafische werkzaamheden. De ontwerper dient dit na de opdracht te verwijderen op juiste wijze.

Overige gegevens

Analytics

De website van The big graphic house verzameld je gegevens om de website te verbeteren. We doen dit met behulp van Google Analytics. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The big graphic house neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thebiggraphichouse.nl

U kunt ten alle tijden vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thebiggraphichouse.nl

The big graphic house wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geen tijd? Laat ons helpen!

Wil je een ontwerper aanvragen, maar heb je weinig tijd? Zet ons aan het werk! Wij helpen je graag om een passende ontwerper te vinden.

Help mij!